Fizikai lehetőség gyakorlása

Milyen napjainkban egy fizikaóra? Óralátogatások margójára A fizika fontos a továbbtanulás, a mérnöki, a műszaki-természettudományos szakember-utánpótlás szempontjából, melynek alapja a diákok számára a megfelelő fizikaóra.

Napjainkban a fizika nem kedvelt tantárgy, a felsőoktatás fenti területeire érkező hallgatók száma kevés, és sajnos tudásszintjük sem megfelelő.

Ezért a hiányos felkészültséggel érkezők számára felzárkóztató foglalkozásokat kell tartani, rendes egyetemi kurzusaikon túl. Radnóti, A helyzet javulásának feltétele a megfelelő számú és fizikai lehetőség gyakorlása képzett fizikatanár. A ban kötelezően bevezetett kétciklusú tanárképzési rendszerben nagyon lecsökkent a fizikatanári diplomát szerző hallgatók száma.

Az osztatlan szaktanárképzés visszaállítása jó iránynak mutatkozik. A tanári munkában kiemelten fontosnak tartjuk az alapórákra való koncentrálást, mivel a kötelező tananyag megfelelő színvonalú és érdekes feldolgozása alapozza meg a diákok érdeklődését.

Fizikai feladatsorok

Írásunkban egy óralátogatás-sorozat tanulságairól számolunk be. Az újonnan bevezetett osztatlan tanárképzéséhez óralátogatások is tartoznak. E kurzus keretei között sok tanárt kerestünk fel a hallgatókkal együtt. Az elmúlt évben így húsz, közoktatásban, nem vezetőtanárként dolgozó fizikatanárnál tehettünk óralátogatást. Ezek mellett szakmódszertanos oktatóként figyelemmel kísérve a hallgatók tanítási gyakorlatát, nagyon sok vizsgaórát, illetve hallgatói bemutatóórát látogattunk meg a hosszú évek alatt, illetve szaktanácsadóként sok iskolában jártunk.

Ezek tapasztalatait kívánjuk megosztani az olvasókkal. Bár az általunk látogatott órákból nem lehet átfogó képet alkotni a magyarországi fizikatanításról, mégis sok tanulsággal szolgálnak.

Mi budapesti és ezen belül is az egyetemtől nem nagyon távoli iskolákat választottunk ki, valamint olyan tanárokat, akik több éves tanítási gyakorlattal rendelkeznek és az átlagnál képzettebbek, nyitottabbak az új módszerek alkalmazására.

Többen közülük tevékenyen részt vesznek tehetséggondozásban, tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában, pedagógiai kutatásokban, tankönyvírásban, illetve működnek érettségi elnökként, tanfelügyelőként, szakértőként, vagy az iskolájukban vezetőként.

4.1. Az edzés fogalma, jellemzői

Pedagógiai munkájukkal néhányan jelentős szakmai díjakat is kiérdemeltek. A kiválasztott iskolákban a tanulók is általában motiváltabbak, fegyelmezettebbek. Jelen írásunkban az általunk látogatott fizikaórák tapasztalatait dolgozzuk fel.

fizikai lehetőség gyakorlása

Az óralátogatások során két fő megfigyelési szempontunk volt. Mivel a tanórákon alapvetően új információkat dolgoznak föl, ezért elsődleges szempontunk volt az, hogy megfigyeljük, a tanárok milyen mértékben érvényesítik a természettudományos megismerés alapvetéseit? Másik fontos ténylegesen minden szaktárgy esetében fontos elem a tanulók gondolkodásának fejlesztése. Tehát milyen mértékben képesek a tanárok a fizikaórákon fejleszteni a tanulók gondolkodását?

Mennyire jut szerephez ez a fejlesztési terület, és milyen mértékben uralja a tanórát a minél több ismeret átadása, az új fogalmak, törvények memorizálása, fizikai lehetőség gyakorlása gyakorlása?

fizikai lehetőség gyakorlása

Ténylegesen ez a két elem áthatja egymást, hiszen a természettudományos megismerés komplex folyamatának érvényesítése önmagában is komplex gondolkodást feltételez. Hipotézisünk szintén két pontban foglalható össze.

A tanórákon inkább az új fogalmak memorizálásán van a hangsúly, és a kifejezetten gondolkodásfejlesztő elemek csak ritkábban tudnak megjelenni, hiszen nagyon sok tananyagot kell feldolgozni a tanórákon. A természettudományos megismerés során fontos szerepet tölt be a kísérlet, melyet a tanár vagy a diákok végeznek el, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor hivatkozás van rá, azonban az ismeretszerzés teljes menete nem jelenik meg a tanulók számára. A témakör helyét a tananyagban a tanterv, illetve a tanmenet pontosan kijelöli.

Account Options

A témák közötti folytonosságot az előző órákon feladott és az adott órán számon kért házi feladat, gyűjtőmunka biztosítja. Erre sok jó példát láttunk. Az egyik hatodik évfolyamra járó csoport tanulói számára például az volt a feladat, hogy keressenek a lakásban olyan tárgyakat, amelyeket vonz a mágnes és olyanokat, amelyeket nem. A tanulók sokféle tárgyat megvizsgáltak otthon ebből a szempontból.

Az órán a tanár segítségével tisztázták, hogy nem a tárgyak, hanem az anyagok tulajdonsága a mágnesezhetőség.

Account Options

Ezután két csoportba sorolták az otthon megvizsgált anyagokat. Ez a feladat jó példa volt a fogalmak tárgy — anyag szétválasztására is. Az általunk végignézett órákon jó volt az arány fizikai lehetőség gyakorlása tanári magyarázat, a kísérletek és a gyakorlás között. A legtöbb esetben váltakoztak a különböző tevékenységek az órán. Általánosságban elmondható azonban, hogy az órák nagy részében a frontális munkaforma dominált.

Ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy a tanár egész órán magyarázott, inkább a kérdve kifejtés módszerét alkalmazták a kollégák, igyekezvén abba minél több diákot bevonni. A diákok csoportos munkája általában kísérletes jellegű volt, melyet közös megbeszélés követett. A Bernoulli törvény szerint egy közeg áramlásakor például víz vagy levegő a sebesség növelése a nyomás csökkenésével jár.

Posts navigation

A törvény alkalmazásának bemutatásakor a tanár egy érdekes kerettörténetet mondott el a diákoknak Győzőről, aki mindig győzni akar. De miért is nem szabad ott állni?

Az edzés kiemelt területei Molnár, Orbán és Dorka, : Fizikai és pszichikai terhelések fokozatos adagolása a sportoló terhelhetőségének érdekében. Egyes gyakorlatoknak és sportágak mozgáselemeinek tervszerű oktatása, technikai és taktikai ismeretek átadásának céljából. A pozitív személyiségfejlesztés kialakításának célja megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásával. Az egészségtudatos életmód, az életminőség fejlesztése, a sport értékeinek átadása. Az edzés hatásainak jellemzői Molnár és mtsai.

A kísérletben egy könnyű bábu a biztonsági sávban tartózkodó embert modellezte, mely egy lap előtt állt. A lap és a bábu közé szívószállal levegőt fújt a tanár, és fizikai lehetőség gyakorlása diákok láthatták, hogy a levegő áramlásakor a bábu a lap felé mozdult el.

A kísérlet a törvényt is igazolta, s egyúttal a biztonsági sáv szükségességét is.

  1. Van, aki azt mondja, neki nem okozott különösebben sem gondot, sem örömet, mások így kiáltanak fel:?
  2. Она, должно быть, рассказала Совету, что ты покинул Диаспар и что я помогал .

Egy másik órán a transzverzális hullám hullámhosszának meghatározása volt a diákok feladata. Ehhez a diákcsoportok 2—3 fő egy-egy nagyrugót kaptak és nekik kellett a mérési eljáráson gondolkozni.

A tanár jelezte, hogy például az is nehézséget jelent, hogy a hullám mozog. Ebből többen rájöttek, hogy fényképet kellene készíteni.

A tanár ezt meg is erősítette, tehát a diákok okostelefonjukkal készítsenek fényképeket. De még mire van szükség? És miként készítitek el a képeket?

Jóga Hírek

Majd közösen megbeszélték, hogy a rugón keletkező hullámot egy mérőléccel együtt célszerű, a haladási irányra merőlegesen fényképezni. A diákok egyik házi feladata volt az órai mérésről, a fényképek felhasználásával jegyzőkönyvet készíteni. A kísérletezés azonban, sajnos, igazolva megfigyelési hipotézisünket, kevés esetben felelt meg annak az elvárásnak, hogy a tanulókkal célszerű végigjárni az ismeretszerzés teljes menetét, beleértve a problémafelvetést, a kérdés megfogalmazását és a hipotézisalkotást.

Pedig ennek nagy szerepe van a kognitív képességek fejlesztésében és abban is, hogy a kísérletekből levont következtetés jobban megmaradjon a tanulók emlékezetében.

fizikai lehetőség gyakorlása

Kétségtelen, hogy a tanárok számára ez még sajnos nem eléggé ismert. A forgalomban lévő, napjainkban használatos fizikatankönyvekben szinte elő sem fordul az a kifejezés, hogy hipotézis, vagy feltevés a tananyag leírása során Csajági és Fülöp, ; Dégen és mtsai, ; Ádám és mtsai, ; Dégen és mtsai, Mikor hiányoltuk, a kollégák több esetben időhiányra hivatkoztak.

Holott nem egy témakör kifejezetten alkalmas lenne arra, hogy a feldolgozás során a diákokkal közösen a korábbi ismeretek alapján feltételezéseket, opciós kereskedési volumen mutató fogalmazzanak meg egy-egy kísérlet várható eredményével kapcsolatban. Például a gázok állapotváltozásainak tanulmányozásakor a részecskemodell alkalmazásával stb.

Az ismeretek alkalmazását kérő kérdés is kevés szerepelt a tanórákon, mely szintén a szűk időkeretnek tudható be. A tanulók az előzetes utasítások alapján általában önállóan dolgoztak. A tanárok figyelemmel kísérték a tanulók munkáját, és ahol szükséges volt, segítettek. Például az egyik 9.

Milyen napjainkban egy fizikaóra?

A lassított filmet feltették az iskola honlapjára, így azt a tanulók bármikor újra megnézhetik. Nem minden kísérletet lehet vagy érdemes az órán elvégezni, ilyen esetekben hasznos a jelenségről készült film levetítése.

Ilyen volt például a halmazállapotok témakörnél az a film, amelyen az figyelhető meg, hogy a mikrohullámú sütőben túlhevített víz egy beledobott kockacukor hatására hirtelen forrásba kezd. Az interneten sok helyen találhatók tanulást segítő filmek, animációk, feladatsorok.

Óralátogatások margójára

A tanárok ezekre felhívták a tanulók figyelmét. Az egyik 9. A film azt mutatja be, hogy az autó belsejében rögzített, levegővel, illetve héliummal töltött léggömbök hogyan mozdulnak el akkor, amikor az autó fékez, gyorsít vagy kanyarodik. Ez a film felsőbb osztályos diákok aktív közreműködésével készült, így arra is remek példa, hogy érdemes bevonni a tanítás folyamatába azokat a diákokat, akik valamilyen területen érdeklődéssel és jártassággal rendelkeznek.

Az óra előkészítéséhez tartozik a szükséges eszközök kikészítése is. A tanárok általában kikészítették a tanulóknak a kísérletezéshez szükséges eszközöket, de volt olyan 7. Ez kis létszámú, 20 fő alatti osztály volt.

A tanulók rendszeresen kísérleteznek, ismerik a teremben lévő szekrényekben elhelyezett eszközök helyét, és igény szerint veszik fizikai lehetőség gyakorlása ki, majd teszik vissza a kísérlet befejezésekor.

Sok jó példát láttunk a tanulók különböző képességeinek fejlesztésére látogatásaink során. A tanulók együttműködési képességének fejlesztésére sok esetben alkalmazzák a fizikatanárok is a csoportmunkát, pármunkát, általában a kísérletezésnél.

4. Edzéselméleti alapismeretek

Egy helyen láttuk ezt feladatok megoldásánál is. Egy másik órán érdekes csoportalakítási módszert láthattunk. A tanulók cédulákat húztak, amelyeken különböző fizikai fogalmak szerepeltek.

fizikai lehetőség gyakorlása

Ezek közül 2—2 között összefüggés volt. Az összefüggő fogalmakat rejtő cédulák tulajdonosainak meg kellett keresniük egymást, s a kísérletezés során ők alkottak egy-egy párt.